contact vestigingen inloggen

Zekerheden tijdens het bouwproces!

Een (onder)aannemer heeft te maken met een groot aantal risico’s. Tijdens het aanbesteden en uitvoeren van een werk krijgt hij met veel zaken te maken waar hij rekening mee moet houden.

Een gebouw in de (aan)bouwfase kent nog meer risico’s dan een voltooid bouwwerk. Behalve schade door brand, storm en andere van buitenkomende onheilen, is er bijvoorbeeld een grote kans op diefstal of vandalisme, omdat de bouwplaats relatief gemakkelijk toegankelijk is. Ook is er meer kans op regen- of stormschade zolang de constructie nog open en minder stabiel is. Daarnaast kan de schade worden veroorzaakt door fouten van de bouwende partijen zelf - waaronder ontwerp- of constructiefouten - door een gebrek in een materiaal. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken.

Contractmanagement

Welke eisen worden er in een bestek en contracten gesteld met betrekking tot de bouw- of montageverzekering, ook wel construction all risks dekking genoemd? Sluit dit aan op de lopende bouw- en montageverzekering en is het daarin gestelde wel juist? Aernoud Hage geeft aan: “Denk hierbij onder andere ook aan garantiebepalingen en onderhoudstermijnen en het meeverzekeren van onderaannemers. Vaak gelden specifieke eisen aan heien, bronbemalingen en ontgravingen. Ook zijn fabricage- en transportdekking een belangrijk aandachtspunt wanneer je als aannemer of installateur bewerkingen in de werkplaats verricht.”

“Mee liften”

Bent u er écht zeker van dat u als (onder)aannemer of installateur bent meeverzekerd op de bouw- of montageverzekering van de hoofdaannemer, projectbegeleider of opdrachtgever? En wat gebeurt er als verzekeringnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen? Indien u als (onder)aannemer of installateur zou onze secundaire bouw- of montageverzekering uitkomst bieden. “Bij onze secundaire dekking gaat de polis over naar primaire dekking, indien bij schade blijkt dat de primaire bouw- en montageverzekering niet tot uitkering komt, zoals mogelijk is bij wanbetaling, faillissement of surséance, het niet hebben van of het toelaten op een bouw- of montageverzekering of te hoge eigen risico’s.” vult Hage aan.

Vertraging

Wanneer de opdrachtgever de bouw- of montageverzekering afsluit, kan de mogelijkheid worden onderzocht om, in combinatie met de bouw- of montageverzekering bedrijfsschadedekking(en) af te sluiten tegen acceptabele premie en voorwaarden. Bijvoorbeeld als door schade een vertraging in de bouw voor de opdrachtgever een financiële gevolgschade zou kunnen betekenen. Of als een schade aan eigendommen van de opdrachtgever tot geheel of gedeeltelijk bedrijfsstilstand kan leiden, met de nodige financiële gevolgschade.

“Om tot een volledige afstemming van risico's te komen, moet reeds in de bestekken melding worden gemaakt van het afsluiten van de bouw- of montageverzekering door de opdrachtgever, waarbij op de aannemer de plicht rust om andere verzekeringen zoals Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, Casco en AVB te sluiten of in stand te houden. Daarbij is het van belang dat vastgesteld wordt of deze verzekeringen met betrekking tot het project primaire of secundaire dekking bieden.” aldus Hage.

Ten slotte

Ten slotte geeft Hage aan: “Uiteraard kunnen wij behulpzaam zijn bij het beoordelen van bovenvermelde argumenten en de benodigde verzekeringsoplossingen bieden.”

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024