contact vestigingen inloggen

Wat doen wij voor u?


Algemeen

Alles wat wij voor u doen, doen wij naar beste kunnen. Dit lukt ons het beste als wij samen snel en zorgvuldig te werk gaan. Voor sommige werkzaamheden ontvangen wij geen vergoeding van een bank of een verzekeraar. In dat geval gaan wij een afzonderlijke overeenkomst met u aan. Daarin staat dan opgesomd wat wij voor u doen en wat dit kost.

Inventariseren

Wij beginnen ons advies met het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke (financiële) situatie en/of die van uw bedrijf, vereniging of stichting. Daarbij bespreken wij uw wensen. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen als bepaalde keuzen moeten worden gemaakt.

Analyse van uw wensen

Voor elke verzekering die u wilt afsluiten, wordt door ons een (risico)analyse gemaakt. Deze analyse maken wij zodat wij u op basis van deze analyse een passend advies kunnen geven. Van tevoren wordt met u afgestemd hoe diepgaand de analyse moet zijn.

Advies: de alternatieven op een rijtje

Wij maken voor u een selectie van de alternatieven die bij uw wensen aansluiten en lichten de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven toe. We letten daarbij niet alleen op de premie, maar ook op verschillen in de voorwaarden, service en de manier waarop een schade wordt beoordeeld. Op basis van uw wensen, uw situatie en onze ervaring en kennis van de markt geven wij u advies.

Van de hierboven genoemde werkwijze kunnen we afwijken als dit wettelijk is toegestaan.

Waar mogelijk sluiten wij de verzekering in onze volmacht. Voordeel daarvan voor u is dat er korte lijnen zijn, waardoor wij, zowel bij de administratie als bij schadeafwikkeling, snel kunnen handelen.

Bemiddelen

Na onze (risico)analyse brengen wij een advies uit. Dit advies kan zijn, dat u een bepaald (verzekerings)product moet afsluiten. Hiervoor brengen wij dan een offerte uit. Wij kunnen bij verschillende financiële instellingen verzekeringen onderbrengen. Wij adviseren u zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Als u die keuze gemaakt heeft, regelen wij dat uw wens wordt uitgevoerd. De wet noemt dit bemiddelen.

Wij zijn niet verplicht om producten bij een specifieke financiële instelling onder te brengen. Ook zijn er geen (contractuele) productie afspraken met een financiële instelling. Wel hebben wij een voorkeur voor het sluiten in onze volmacht zoals wij u hierboven uitlegden.

Vanuit de Europese wetgeving zijn wij verplicht u vooraf een verzekeringskaart (IPID) te verstrekken. Wij doen dit door een directe link of door een pdf in de e-mail mee te sturen. Voor het digitaal verstrekken van de verzekeringskaart heeft u uw expliciete toestemming gegeven.

Aanvraag van de verzekering

Wij verzorgen voor u de aanvraag van de verzekering. We helpen u zoveel mogelijk en zorgen dat de aanvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats bij het volmachtbedrijf of de verzekeringsmaatschappij in behandeling wordt genomen.

Verzorgen van voorlopige dekking

Als het noodzakelijk of gewenst is, regelen wij een voorlopige dekking als dit kan. Dit is nodig wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen.

Soms duurt de acceptatie enige dagen, omdat eerst aanvullende informatie moet worden verstrekt. Wanneer precies in die periode een schade valt, kan het belangrijk zijn dat u dan al hiervoor verzekerd bent. Niet altijd willen verzekeringmaatschappijen voor deze periode voorlopige dekking verlenen.

Opzeggen van de oude verzekering

Wij verzorgen voor u alle administratie die nodig is om lopende verzekeringen die u wilt stoppen te beëindigen. Als u recht heeft op teruggave van een deel van de door u betaalde premie, zullen wij proberen deze voor u terug te krijgen.

Controle verzekeringsdocumenten en premietarief

Wij controleren of de verzekeringsmaatschappij alle verzekeringsdocumenten goed heeft opgemaakt en zorgen ervoor dat fouten worden gecorrigeerd. Ook controleren we of de verzekeringsmaatschappij de juiste premietarieven voor u hanteert.

Nazorg en het actueel houden van de verzekering

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Wij houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen (zie uw persoonlijke adviesportaal) en verstrekken aanvullende informatie via de nieuwsbrieven. Hierbij zullen wij de nazorg geven die volgens de wet van ons verlangd wordt, tenzij u wilt dat wij meer nazorg geven. Hierover worden dan afspraken met u gemaakt.

Het verzorgen van de uitkering

Als u een beroep moet doen op de verzekering, bijvoorbeeld na een schade, na een ongeval of bij een overlijden, verzorgen wij namens u alle contacten met de verzekeringsmaatschappij, als wij deze dienstverlening met u hebben afgesproken. Wij letten erop dat u zo snel mogelijk de uitkering ontvangt waarop u volgens de polisvoorwaarden recht heeft. Wij helpen u met het invullen van de documenten die nodig zijn om de uitkering aan te vragen en bewaken namens u de voortgang van het dossier bij de maatschappij. Soms kunnen wij een voorschot op de uitkering voor u regelen. Als een verzekeringsmaatschappij de polisvoorwaarden op een andere manier uitlegt dan wij, gaan wij namens u de inhoudelijke discussie met de maatschappij aan.

Werkzaamheden afkopen levensverzekering

Als u een levensverzekering tussentijds wilt beëindigen, zullen we u hierover adviseren en de (fiscale) consequenties met u bespreken als die er zijn. Wij nemen contact op met uw verzekeraar en controleren de berekeningen rondom het uit te keren bedrag. Als alles in orde is, zorgen wij ervoor dat de maatschappij de verzekering zo snel mogelijk beëindigt en het bedrag waar u recht op heeft aan u overmaakt.

Deze dienstverlening geven we als we dit van te voren zo hebben afgesproken.

Regisseur waar nodig

Wij hebben de intentie uw regisseur te zijn in financiële zaken. Vandaar dat wij hiervoor schreven dat wij graag meedenken en doorverwijzen naar betrouwbare specialisten op verschillende gebieden.

Soms vragen wij veel gegevens, omdat we dan verantwoord advies kunnen geven. Overigens zijn wij hiertoe ook verplicht door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

© Thoma Groep 2024